Všeobecné obchodné podmienky

V tomto dokumente uvádzané obchodné podmienky riešia dodávateľsko-odberateľské vzťahy medzi dvoma podnikateľskými subjektami.
Tieto vzťahy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

1. Vymedzenie pojmov

KONCOVÝ POUŽÍVATEĽ – podnikateľský subjekt (fyzická alebo právnická osoba), ktorý nakupuje tovar od predajcu pre účely konečnej spotreby, nie pre účely ďalšieho predaja. Vo vzťahoch vystupuje ako kupujúci. 

PREDAJCA – spoločnosť PROFINESA s.r.o. so sídlom na Trnavskej ceste 82/D, 821 02 Bratislava, IČO: 36743763 , DIČ: 2022330090 , IČ DPH: SK2022330090, zapísaná v OR Okr. súdu BA I, oddiel Sro, vložka č. 44780/B, tel.: +421 2 20906911, +421 2 20906912, e-mail: obchod@profinesa.sk. Vo vzťahoch vystupuje ako predávajúci.

E-SHOP – samostatná sekcia na web stránke predajcu (www.dobrapokladnica.sk), ktorej obsahom je tovar ponúkaný predajcom, vrátane informácii o cenách tovarov, a prípadne aj iných informácii o tovare (popis, obrázky, technické parametre a pod.). Uskutočnenie nákupu cez E-SHOP umožní predajca výhradne podnikateľským subjektom, ktoré majú pridelené identifikačné číslo organizácie (IČO).

 

2. Objednávanie cez E-SHOP

Vystavovanie objednávok prostredníctvom služieb integrovaných v E-SHOP-e umožní predajca výhradne pre zaregistrovanú osobu, a to s použitím predajcom prideleného prihlasovacieho mena a prihlasovacieho hesla.

Kupujúci je povinný v procese objednávania uviesť písomne osobitné požiadavky alebo skutočnosti, ktoré boli dohodnuté vopred iným komunikačným kanálom (osobný dohovor, e-mail, telefonát, a pod.), a to do časti vyhradenej pre poznámky objednávajúceho.

Objednávky vystavené objednávajúcim v E-SHOP-e a následne odoslané (s využitím integrovanej služby v E-SHOP-e), sú považované zo strany predajcu za záväzné. 

 

3. Objednávky mimo E-SHOP

Tovar u predajcu si môže koncový používateľ objednať aj prostredníctvom písomnej objednávky. Každá objednávka musí obsahovať tieto náležitosti:

(a) číslo objednávky,
(b) dátum vystavenia objednávky,
(c) obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH objednávateľa,
(d) kontaktnú osobu vrátane telefonického kontaktu,
(e) presný a jednoznačný popis tovaru vrátane objednávacieho čísla uvedeného v cenníku (uvedeného aj na E-SHOP-e),
(f) spôsob plnenia objednávky (čiastočné alebo kompletné jednorazové plnenie),
(g) spôsob odberu tovaru (osobný odber alebo zaslanie prostredníctvom zmluvného prepravcu predajcu),
(h) dodaciu adresu.

V prípade, že boli vopred dohodnuté špeciálne podmienky dodania tovaru, musia byť tieto na objednávke zreteľne uvedené, spolu aj s uvedením mena a priezviska zamestnanca predajcu zodpovedného za dohodnuté podmienky. V prípade, že tieto informácie na objednávke uvedené nie sú, predajca postupuje podľa štandardných obchodných podmienok.

Písomnú objednávku je potrebné doručiť na poštovú adresu do sídla predajcu, alebo na nasledovnú e-mailovú adresu: objednavky@profinesa.sk

 

4. Vrátenie tovaru

Tovar je možné vrátiť predajcovi najneskôr do 5 pracovných dní od jeho dodania alebo prevzatia. Predajca akceptuje výlučne vrátenie nepoužitého, nepoškodeného tovaru, zabaleného v originálnom balení. Koncový používateľ berie na vedomie, že na nákladoch súvisiacich s vrátením tovaru podľa tohto bodu predajca nie je povinný sa podieľať.

Za vrátenie tovaru podľa tohto bodu vzniká predajcovi právo účtovať storno poplatok vo výške 5% z celkovej predajnej ceny tovaru, ktorý je predmetom plnenia.

 

5. Platobné podmienky

Koncový používateľ realizuje úhradu za tovar cez platobný portál TrustPay, alebo bezhotovostne cez platobný terminál  alebo v hotovosti pri osobnom odbere tovaru alebo na základe predajcom vystavenej predfaktúry (zálohovej faktúry) s realizáciou úhrady do 5 pracovných dní, pričom tovar predajca uvoľní až po pripísaní príslušnej sumy uvedenej na predmetnej predfaktúre (zálohovej faktúre) na bankový účet predajcu, uvedený na faktúre.
V prípade dlhodobých odberov môže predajca uzavrieť dohodu s kupujúcim, na základe ktorého môže kupujúci odoberať tovar na faktúru, so stanovenou dobou splatnosti faktúry.

V prípade neuhradených faktúr po termíne splatnosti zo strany objednávajúceho si predajca vyhradzuje právo neuvoľniť objednávajúcim objednaný tovar až do okamihu, kým neobdrží úhrady týchto neuhradených faktúr v plnej výške.

Predajca vyhlasuje, že kúpna cena tovarov je stanovená v podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov dohodou zmluvných strán. K dohodnutej kúpnej cene bude v zmysle platných právnych predpisov účtovaná príslušná daň z pridanej hodnoty (DPH).

Za splnenie povinnosti úhrady faktúry alebo predfaktúry (zálohovej faktúry) za dodaný tovar sa považuje moment pripísania finančných prostriedkov riadne a včas na bankový účet predajcu.

V prípade omeškania s úhradou faktúry alebo predfaktúry (zálohovej faktúry) za dodaný tovar  koncovým používateľom vzniká predajcovi právo účtovať úroky z omeškania vo výške 0,03% za každý deň omeškania. 

 

6. Dodanie tovaru, doprava, nadobudnutie vlastníckeho práva

Koncový používateľ si môže prevziať objednaný tovar osobne v sídle predajcu, alebo tovar predajca zašle prostredníctvom svojho zmluvného prepravcu (Remax Courier Service, spol.s r.o.).

Za prepravu tovaru v celkovej hodnote 50 € bez DPH a vyššie (pri hmotnosti zásielky do 10,00 kg včítane) si predajca neúčtuje prepravné. Pri prekročení uvedenej hmotnosti zásielky predajca kontaktuje objednávajúceho za účelom dohodnutia ceny prepravného. V prípade, že objednávateľ nesúhlasí s oznamenou cenou za prepravu, má právo objednávateľ dodanie tovaru odmietnuť, pokiaľ si objednávajúci tovar neprevezme osobne v sídle predajcu.
Za prepravu tovaru v celkovej hodnote nižšej ako 50 € bez DPH si predajca účtuje čiastku 4,00 € bez DPH, a to osobitne za každú samostatnú zásielku.

Koncový používateľ je povinný pri prevzatí objednaného tovaru, tovar prezrieť a skontrolovať množstvo akosť a vyhotovenie dodávaného tovaru. Ďalej je povinný pri prevzatí tovaru prevziať všetky dokumenty dodávané predajcom slúžiace k plneniu dodávky tovaru. V prípade zistenia vád na tovaru alebo obale tovaru, ktoré robia tovar nepoužiteľným je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť predajcovi takéto zistenia.

V prípade, že predajca nebude môcť dodať tovar včas, t. j. v  dodacej lehote z dôvodu vyššej moci, či iných objektívnych okolností nezavinených dodávateľom (napr. štrajk, verejné nepokoje, vojna, dovozné, vývozné a prevozné zákazy a pod.), pôvodná dodacia lehota sa predlžuje o čas trvania prekážky. Omeškanie predajcu s dodaním tovaru z uvedeného dôvodu o viac ako 6 mesiacov zakladá oprávnenie objednávajúceho, t. j. koncového používateľa i predajcu odstúpiť od zmluvy.

Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza na koncového používateľa riadnou úhradou faktúry za dodaný tovar. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na koncového používateľa momentom prevzatia objednaného tovaru.

7. Reklamačný poriadok

Tovar, ktorý je zjavne poškodený alebo vykazuje chyby, najmä ak bol koncovému používateľovi (ďalej len „kupujúcemu“) dodaný v poškodenom obale, je kupujúci oprávnený neprevziať. O tejto skutočnosti je kupujúci povinný čo najskôr informovať predajcu a dohodnúť si s ním náhradné plnenie alebo vrátenie kúpnej ceny, pokiaľ táto už bola zaplatená.

Počas riadnej záručnej doby si kupujúci môže uplatniť reklamáciu na tovar, a to v sídle predajcu.
Podmienkou prevzatia tovaru k reklamačnému konaniu na strane predajcu je predloženie dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru u predajcu.

Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamovaného tovaru a upovedomí kupujúceho o spôsobe riešenia reklamácie tovaru. 

Predajca je oprávnený riešiť reklamáciu ktorýmkoľvek z nižšie uvedených spôsobov:

(a) odstránením vady alebo vád,
(b) dodaním chýbajúceho tovaru,
(c) odstránením vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné, ak sú vady neopraviteľné dodaním náhradného tovaru,
(d) poskytnutím zľavy z kúpnej ceny.

Oznámený spôsob riešenia reklamácie je predávajúci oprávnený meniť kedykoľvek počas vybavovania reklamácie po zaslaní informácií kupujúcemu.

V súlade s platnými právnymi predpismi musia byť reklamácie vybavené najneskôr do kalendárnych 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa kupujúci a predajca nedohodnú na dlhšej lehote.

V prípade, ak kupujúci zasiela reklamovaný tovar predajcovi, je kupujúci povinný zabezpečiť riadne zabalenie tovaru a jeho dostatočnú ochranu pred jeho poškodením. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť od momentu prevzatia tovaru predávajúcim.

Po vykonaní opravy alebo odstránení chyby na reklamovanom tovare vyzve predajca kupujúceho k vyzdvihnutiu už opraveného tovaru alebo sa s ním dohodne na zaslaní tovaru prostredníctvom zmluvného prepravcu predajcu.

 

8. Záruka

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy (zakúpenia tovaru), pokiaľ na daný tovar nie je stanovená iná záručná doba (uvedením záručnej lehoty pri tovare na E-SHOPe, v cenníku predajcu, v cenovej ponuke, a pod.) alebo nie je medzi kupujúcim a predajcom dohodnutá iná záručná doba. Záručná doba na tovar plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokladov kupujúcim alebo oprávnenou osobou.

Podmienkou pre uplatnenie záruky u predajcu je predloženie dokladu o kúpe tovaru u predajcu (pokladničný doklad alebo faktúru).  Kupujúci by si vo vlastnom záujme z tu uvedených dôvodov mal uschovať doklady o kúpe najmenej po dobu 24 mesiacov od zakúpenia tovaru.

Predajca záručnú dobu na tovar predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar u predajcu na záručnej oprave.

Záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

Nárok na uplatnenie bezplatnej záručnej opravy zaniká v prípade, ak došlo ku neodbornej montáži tovaru alebo k neodbornému uvedeniu tovaru do prevádzky, tovar nebol používaný v súlade s tým na čo je určený zo svojej podstaty, alebo tovar nebol používaný v súlade s inštrukciami a návodom na použitie.

Zodpovednosť dodávateľa za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich dodávateľ alebo osoby, s pomocou ktorých dodávateľ plnil svoj záväzok.

Nárok na uplatnenie bezplatnej záručnej opravy zaniká aj v prípade neodpornej manipulácie s tovarom, najmä pri porušení ochranných nálepiek, plomb a pečatí, pokiaľ sú takéto na tovare, alebo pri používaní tovaru v takých podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k danému tovaru.

V prípade zistenia neodbornej manipulácie, porušení ochranných nálepiek, plomb, pečatí alebo iných súčastí tovaru vyžadovaných zákonom pri vybavovaní reklamácie, predávajúci nenesie zodpovednosť za akékoľvek ujmy vzniknuté koncovému používateľovi zo strany tretích osôb.

 

9. Ochrana osobných údajov

1. Koncový používateľ výslovne podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov udeľuje predajcovi súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených pri plnení podľa týchto všeobecných podmienok, ako i všetkých ďalších osobných údajov, ktoré mu budú poskytnuté počas trvania právneho vzťahu podľa týchto podmienok.

2. Koncový používateľ súhlasí s tým, že predajca bude jeho osobné údaje spracovávať pre účely vedenia evidencie, ktorej vedenie je mu uložené zákonom alebo na základe zákona (ďalej len „evidencia“), pre účely výkonu práv a povinností podľa tejto zmluvy a pre ochranu práv a oprávnených záujmov predajcu.

3. Koncový používateľ súhlasí s tým, že predajca môže jeho osobné údaje poskytnúť v súlade s účelom podľa bodu 2 tohto článku i tretej osobe, ktorá pre neho bude vykonávať činnosti alebo spolupracovať pri výkone činností podľa bodu 2 tohto článku.

4. Súhlas koncového používateľa podľa tohto článku je platný počas trvania právneho vzťahu a po skončení tohto právneho vzťahu i po dobu, počas ktorej je predajca povinný v evidencii viesť osobné údaje o koncovom používateľovi alebo po dobu, počas ktorej to je pre výkon práv alebo povinností predajcu alebo pre ochranu jeho práv a oprávnených záujmov potrebné.

5. Koncový používateľ berie na vedomie, že z povahy veci vyplýva, že súhlas na spracovávanie osobných údajov je neodvolateľný, nakoľko v opačnom prípade predajca nebude môcť plniť práva a povinnosti predajcu.

 

10. Záverečné ustanovenia

Všetky neskoršie zmeny ako i zrušenie Všeobecných obchodných podmienok budú vykonané predajcom.

Neúčinnosť alebo neplatnosť niektorého ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok nemá vplyv na účinnosť ani platnosť ostatných ustanovení Všeobecných obchodných podmienok.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. decembra 2015.


 

© 2022 Dobrá pokladnica • tvorba eshopu cez UNIobchod, webhosting spoločnosti WEBYGROUP